Algemene voorwaarden

NEXTRO

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden onder de handelsnaam NEXTRO. De klant ontvangt deze voorwaarden bij aangaan van de reseller overeenkomst, offertes of als bijlage bij de overeenkomst of facturen. Door ondertekening van de offerte of de overeenkomst of de aanvaarding van de factuur erkent de klant kennis genomen te hebben van en in te stemmen met deze voorwaarden.

1.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

1.3 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. NEXTRO en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

1.4 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel geldig indien uitdrukkelijk overeengekomen en vermeld in de overeenkomst.


2. Prijzen, Offertes en Aanbiedingen

2.1 Alle prijzen zijn vermeld exclusief BTW tenzij expliciet anders vermeld.

2.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2.3 NEXTRO is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de website.

2.4 Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door NEXTRO gemaakte kosten zullen worden doorberekend.

2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht NEXTRO niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2.7 NEXTRO heeft het recht om opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de klant het factuurbedrag of een deel daarvan vooruitbetaalt dan wel dat de klant een vorm van zekerheid stelt in welk geval de klant

dienovereenkomstig wordt ingelicht.

2.8 Prijswijzigingen ten gevolge van een wettelijke of andere overheidsmaatregel zijn geen grond voor ontbinding.


3. Levering en uitvoering

3.1 NEXTRO levert uitsluitend via haar dealers.

3.1 De door NEXTRO opgegeven uitvoerings- en levertermijnen zijn slechts informatief. Overschrijding van deze termijnen geeft geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

3.2 Een levertijd gaat in na schriftelijke aanvaarding van de bestelling/opdracht, maar nooit eerder dan nadat alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens en materialen, alsmede een eventueel overeengekomen vooruitbetaling in het bezit van NEXTRO zijn.

3.2 Indien NEXTRO voor transport zorgdraagt, komt het risico van verlies, diefstal, vermissing of beschadiging tijdens het vervoer voor risico van wederpartij. NEXTRO aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade indien dit door wederpartij niet, c.q. niet juist of niet afdoende is verzekerd.

Bij ontvangst dient u de verpakking goed te controleren op beschadigingen. De handtekening die u bij ontvangst zet is namelijk niet alleen voor ontvangst maar voor ontvangst in goede staat

3.3 Bij alle bestellingen/opdrachten wordt minimaal 10,00 euro als bijdrage in de verzendkosten in rekening gebracht.

Indien de goederen onder rembours verzonden worden, worden de verzendkosten verhoogd met rembourskosten. Bij een andere wijze van verzending komen de meerkosten voor rekening van wederpartij.

3.4. Wederpartij is verplicht door NEXTRO ter aflevering aangeboden zaken direct na aanbieding in ontvangst te nemen.


4. Betaling en Betalingstermijn

4.1 Alle facturen zijn te betalen via overschrijving op het op de factuur vermelde rekeningnummer.

4.2 Tenzij anders vermeld op de factuur is een betalingstermijn van 14 dagen van toepassing.

4.3 Eventuele klachten dienen binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur meegedeeld te worden.

4.4 Bij niet (tijdige) betaling van de door de klant verschuldigde bedragen behoudt NEXTRO zich het recht voor de werkzaamheden en/of leveringen op te schorten tot vereffening van de nog openstaande schuld. De klant kan zich in dit geval niet beroepen op schadevergoedingen.


5. Annulering en opzegtermijn

5.1 Indien de klant een opdracht annuleert, dient hij alle eventuele kosten aan NEXTRO te voldoen die tot op dat moment gemaakt zijn.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle door NEXTRO in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van NEXTRO totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met NEXTRO gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

7.2 Door NEXTRO geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

7.3 De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van NEXTRO veilig te stellen.

7.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om NEXTRO daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
8. Garanties

1. Op alle geleverde zaken wordt garantie gegeven indien er voor zover 2Serve VOF zelf jegens haar leveranciers aanspraak kan maken op garantie.

- De door 2Serve VOF gegeven garantie op hardware bedraagt echter één jaar na levering van de zaken. De factuur geldt als garantiebewijs.

2. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden in danwel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

- de niet-inachtneming door wederpartij van bedienings- en onderhoudsvoorschriften danwel ander dan het voorziene normale gebruik;

- normale slijtage

- reparatie of werkzaamheden van welke aard dan ook zonder toestemming van 2Serve VOF door wederpartij of derden gepleegd;

- de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;

- zonder overleg met 2Serve VOF aangewende gebruikte (hulp-)materialen respectievelijk zaken;

- materialen of zaken, werkwijzen en constructies, voorzover zonder uitdrukkelijke instructie van 2Serve VOF toegepast, alsmede van door of namens de wederpartij aangeleverde materialen en zaken;

- de door 2Serve VOF van derden betrokken onderdelen, voorzover de derde geen garantie aan 2Serve VOF heeft verstrekt.

Op software wordt geen garantie gegeven.

3. 2Serve VOF zal zich ervoor inspannen om in geval van garantie-aanspraken zo snel mogelijk voor reparatie zorg te dragen. Indien tijdens de garantieperiode hardware ter reparatie wordt aangeboden en de betreffende reparatie onder de garantie-aanspraken valt, zal 2Serve VOF vervangende apparatuur die niet persé gelijkwaardig hoeft te zijn aan de ter reparatie aangeboden apparatuur, ter beschikking stellen, indien de reparatieperiode al meer dan vier weken heeft geduurd.

4. Wederpartij is gehouden om, in geval van retournering van hardware naar 2Serve VOF, die hardware in dezelfde emballage (welke onbeschadigd dient te zijn) te retourneren, bij gebreke waarvan 2Serve VOF aan wederpartij kosten in rekening zal brengen ten bedrage van 10% van de aanschafwaarde van de hardware met een minimum van 35 euro. 2Serve VOF adviseert wederpartij dan ook de verpakking zorgvuldig te bewaren, tenminste voor de periode dat de garantie op de hardware loopt.

5. Indien wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met 2Serve VOF gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is 2Serve VOF met betrekking tot geen dezer overeenkomsten tot enige garantie hoe dan ook genaamd gehouden.


10. Overmacht

10.1 Van overmacht aan de zijde van NEXTRO is onder andere sprake indien NEXTRO verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, revolutie, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerbelemmeringen, defecten aan materialen (waaronder wordt begrepen computers en andere telecommunicatiemiddelen), niet- beschikbaarheid van materialen (waaronder wordt begrepen computers en andere telecommunicatiemiddelen), storingen in het datacenter van NEXTRO, kabelbreuken in de verbindingen daar naar toe of daar binnen, hacking, virus- en wormaanvallen, werkstaking, blokkades, bedrijfsbezetting, onvervangbare werknemers, alles zowel in het bedrijf van NEXTRO als in het bedrijf van de klant als in het bedrijf van derden die bij de overeenkomst zijn betrokken.

10.2 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

10.3 Voor zover NEXTRO ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is NEXTRO gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.


11. Aansprakelijkheid

11.1 Indien NEXTRO aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

11.2 NEXTRO is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat NEXTRO is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

11.3 Indien NEXTRO aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van NEXTRO beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

11.4 De aansprakelijkheid van NEXTRO is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

11.5 NEXTRO is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van NEXTRO aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan NEXTRO toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

11.6 NEXTRO is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.


12. Privacy

12.1 NEXTRO respecteerd de wetgeving op de privacy.


13. Intellectuele eigendom

13.1 NEXTRO behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. NEXTRO heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

13.2 Het is de klant niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van NEXTRO veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te (laten) brengen. NEXTRO kan deze toestemming niet onthouden indien dat in strijd met de redelijkheid is. De klant dient bij een door hem gewenste wijziging NEXTRO als eerste in de gelegenheid te stellen om deze uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald, op basis van de gebruikelijke door NEXTRO gehanteerde uurtarieven.

13.3 Alle door NEXTRO verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de klant en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van NEXTRO worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

13.4 Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, die door of namens de klant zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de klant dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij NEXTRO voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.

13.5 Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft NEXTRO de vrijheid om het ontwerp en/of het concept, te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie.

13.6 Door levering van diensten of producten worden geen auteursrechten in de zin van de Auteurswet en/of Databankenwet overgedragen. De klant verwerft niet-exclusieve gebruiksrechten. Alle rechten van intellectuele eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden en apparatuur berusten uitsluitend bij NEXTRO, tenzij schriftelijk of elektronisch anders is overeengekomen.

13.7 Het is de klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigingen.

 

13.8 Het is de klant niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende documenten op het internet te publiceren waarop intellectuele eigendoms- of andere rechten berusten, of een link naar dergelijke documenten te publiceren.

14. Toepasselijk recht

14.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij NEXTRO partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

14.2 De rechter in de vestigingsplaats van NEXTRO is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft NEXTRO het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


15. Klachten en verjaring

15.1 Klachten behoren binnen bekwame tijd nadat de klacht is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn, door de klant schriftelijk of elektronisch bij NEXTRO te zijn ingediend.

Klachten kunnen worden ingediend bij:

NEXTRO distribution

Ariaweg 61

3816 HH Amersfoort

e-mail: info@nextro.nl

tel: 06-28463128

15.2 Indien een klacht gegrond is, zal NEXTRO de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de klant schriftelijk of elektronisch kenbaar te worden gemaakt.

15.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal NEXTRO slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van aansprakelijkheid van deze algemene voorwaarden.

15.4 Alle aanspraken jegens NEXTRO die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan schriftelijk of elektronisch bij NEXTRO zijn ingediend, vervallen door verjaring.